A A A

Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
FIRMY ARON EXPORT-IMPORT KRYSZTOF SZCZEPANIAK


    Dane osobowe Klienta/Dostawcy są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, realizacją prawnie uzasadnionych celów Administratora oraz w celach rozliczeniowych przez
ARON Export – Import Krzysztof Szczepaniak
(zwanego dalej Administratorem) w okresie nie dłuższym niż jest to wymagane przepisami ustaw: o rachunkowości, Ordynacja podatkowa oraz  Kodeks Cywilny.

 

  Dane osobowe Klienta/Dostawcy będą powierzone do przetwarzania biuru rachunkowemu, które zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO z 27 kwietnia 2016 r. nr 679/2016.

 

      W razie pytań, skarg i wątpliwości  można skontaktować się z Administratorem telefonicznie 612818106 lub mailowo poprzez adres: aronpowozy@wp.pl

 

    Klient/Dostawca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie przez Klienta/Dostawcę zgody na przetwarzanie jego danych skutkuje brakiem możliwości kontynuowania współpracy, ale dane mogą być nadal przetwarzane  w celach rozrachunkowych, windykacyjnych.

 

   Klient/Dostawca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych  do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.